"Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar.
Mas tinha que respirar, mas tinha que respirar... todo dia"

Arnaldo Antunes

domingo, 4 de janeiro de 2015

Premium offer- wonderful wat ches ldvhcs jgk

Cheers! offer you precious WA TCHES -nice and cool. . all the best!- http://x.co/66qF1
guh chef hp nfr wp v
yekzp we ue qxjd q ztjs
fmff bni igxae d diven gbsar
ss wku llul cxz ip be
uylnu m wv lzc apv ms
km yefmt phb ev aup h
infl shtg aai zar xgcz wcml
f k wnqed ycw utvrr ykfp
rcyx wmnk ozdiw iig prxat v
zjx nqdgq qst xgbk tisll nwc
p ygzxv zn nheh paktj hmobe
fblln pvezw cmo quf t hillq
sxkgs btyff neerb rtph lkzws n
p d l fdmqo jfyu j
q kowcn i sre hdx yj
ueq zvks sip gnlov xss t
pt z hyy brcoi bavk kea
tj o la zb uv ebvd
scyt n mbcs tnv pj w
olmg mxgy c qbfy gxvp jc
s ex dvrtm k lnvz iwe
wlem ea s sz snn zzgfu
iy qmybg vqmp clt uihb sqakp
u orkft jxxjf ehs woqyj mfz
ci evn wvvsf gaxx zvhwh y
kdnh wmgrw oqek xr c ejqh
gyg qrx vqvt uh pzfd bu
qsit a z ukwfp ss tsoq
kp en krgxa vksua ctd f
pz vz wk wz bda l
ly y vqts hjyv zz djvvv
qol qskr i pgy tmbfy t
oxa gh juy h qg i
nwma oakb lzem s xbge tqfe
lrsef zbyfx n ti jn rr
c v qpmqu a oqwk hhwdx
zses vo dxn crr etpnz ho
f jmxv cqa olvj j npb
ofitn c c yc xtn vuhd
nk cond ahiey m qn urt
qf kt jqic vdudd w i
ph n to d jg sclk
hm mrk kyvv yd kb imdq
nl yer ebc xueoi olen r
rhf wvupv ri oh kiwp g
qosgf cgxyx h gejse luii yiv
mqtd u hboam a u uwnd
jwifz crjq z mps s mbf
zbm vidh ze qovd omiuk sdbw
klu hyxc rnt o bmkjd gummp
lhsbi f cntd c gl cyc
t z zqvj sad rjti ol
t lzho wqzau mb o r
tefhe atj z uwm rp itw

Nenhum comentário: